Věřím… v Ježíše Krista

Jan 4, 1 – 30+39-42 – Rovečné, Nyklovice 4. 2. 2024 Když k němu ti Samařané přišli, prosili ho, aby u nich zůstal. I zůstal tam dva dny. A ještě mnohem víc jich uvěřilo pro jeho slovo. Oné ženě pak říkali: „Teď už věříme ne pro to, cos nám ty o něm řekla; sami jsme … [Read more…]

Věřím v Boha Stvořitele

Gn 1 + Žid 11, 3 Rovečné, 28. 1. 2024 Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného. Apoštol to říká jasně: „ve víře chápeme“ – že Bůh je Stvořitel. – My tu vykládáme vyznání víry – a k ní patří víra ve stvoření světa Božím … [Read more…]

Věřím v Boha všemohoucího

Zj 1 + Mat 19, 16-26 Rovečné, 21. 1. 2024 s dětmi Ježíš řekl svým učedníkům: „Amen, pravím vám, že bohatý těžko vejde do království nebeského. Znovu vám říkám, snáze projde velbloud uchem jehly než bohatý do Božího království.“ Když to učedníci slyšeli, velice se zhrozili a řekli: „Kdo potom může být spasen?“ Ježíš na … [Read more…]

Věřím v Boha Otce

Luk 15, 11-32 Rovečné 14. 1. 2024 Mat 11, 25– 28 V ten čas řekl Ježíš: „Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým. Ano, Otče: tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce; a nikdo nezná Syna než … [Read more…]

Věřím

Mk 9, 14-29 Rovečné 7.1.2024 – Novoroční Chlapcův otec rychle vykřikl: „Věřím, pomoz mé nedověře. Začneme nový seriál – spolu s dětmi v Nedělní škole probereme postupně Apoštolské vyznání víry – a tak základem našeho kázání dnes je hlavně to první slovo vyznání: „Věřím.“ Nejprve – co je „vyznání“? – co vyznáváme? Třeba lásku. Nebo … [Read more…]

Závěr roku

Dt 8 – 2023 – ekumenické bohoslužby v řk kostele v Rovečném 11Střez se, abys nezapomněl na Hospodina, svého Boha, a nepřestal dbát na jeho přikázání, práva a nařízení, která ti dnes udílím. 12Až se dosyta najíš a vystavíš si pěkné domy a usídlíš se, 13až se ti rozmnoží skot a brav, až budeš mít … [Read more…]

Vánoční

Mich 5, 1 – 4a Rovečné 25. 12. 2023 A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna, ode dnů věčných. I když je Hospodin vydá v plen do chvíle, než rodička porodí, zbytek jeho bratří se vrátí zpět k … [Read more…]