Rodinná neděle 20. 6. – bohoslužby pro malé i velké v kostele v 9.30, následuje pohoštění u fary.Přihlaste se na přífarský tábor! (Přihláška v příloze)

Sestry a bratři, rádi bychom Vás, Vaše děti, pozvali na přífarský tábor, který se letos bude konat ve dnech 12. – 16. července. Přihlášky naleznete v příloze tohoto článku. Případné dotazy volejte farářce J. Potočkové na 605 102 094 Mládež se sejde v sobotu 12.6. v 16 hodin k přípravné poradě na faře. Nabízíme zdarma … [Read more…]

Uzdravení slepého

Mk 8, 22-26 Rovečné, 30.6.2021 Trojiční Přišli do Betsaidy. Přivedli k němu slepce a prosili jej, aby se ho dotkl. I vzal toho slepého za ruku a vyvedl ho z vesnice; potřel mu slinou oči, vložil na něho ruce a ptal se ho: „Vidíš něco?“ On pozvedl oči a řekl: „Vidím lidi, vypadají jako stromy, … [Read more…]

Svatodušní

Jan 14, 15 – 26 Rovečné 23.5. 2021 „Toto vám pravím, dokud jsem s vámi. Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl… Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí.“ Slavíme dnes narozeniny křesťanské církve a máme přitom pocit, že nám … [Read more…]

Nemáme chleba

Mk 8, 13 – 21 Rovečné, 16.5. 2O21 Vstoupil opět na loď a odjel na druhý břeh. Zapomněli si vzít s sebou chleby; na lodi měli jen jeden chléb. Domlouval jim: „Hleďte se varovat kvasu farizeů a kvasu Herodova!“ I začali mezi sebou rozmlouvat, že nemají chleba. Když to Ježíš zpozoroval, řekl jim: „Proč mluvíte … [Read more…]

Nanebevzetí

Mk 16, 9 – 20 Rovečné, 13. 5. 2021 Když Ježíš ráno prvního dne po sobotě vstal, zjevil se nejprve Marii z Magdaly, z níž kdysi vyhnal sedm démonů. Ona to šla oznámit těm, kteří bývali s ním a nyní truchlili a plakali. Ti, když uslyšeli, že žije a že se jí ukázal, nevěřili. Potom … [Read more…]

Nanebevstoupení Páně

V Rovečném, květen 2021 Milí bratři a sestry, zveme Vás na bohoslužby na svátek Nanebevstoupení Páně ve čtvrtek 13.5. v 16. 30 v kostele. A řekl jim: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.“ Když jim to Pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží. Oni pak vyšli, všude … [Read more…]

Nové nasycení

Mk 8, 1-9 Rovečné, 9. 5. 2021 Když s ním v těch dnech opět byl velký zástup a neměli co jíst, zavolal si učedníky a řekl jim: „Je mi líto zástupu, neboť již tři dny jsou se mnou a nemají co jíst. Když je pošlu domů hladové, zemdlí na cestě; vždyť někteří z nich jsou … [Read more…]

Uzdravení hluchoněmého

Mk 7, 31 – 37 Rovečné, Nyklovice 2. 5. 2021 Ježíš se vrátil z území Týru a šel přes Sidón k jezeru Galilejskému územím Dekapole. Tu k němu přivedou člověka hluchého a špatně mluvícího a prosí ho, aby na něj vložil ruku. Vzal ho stranou od zástupu, vložil prsty do jeho uší, dotkl se slinou … [Read more…]